Kinderen & verlofregelingen

Kinderen worden wel eens ziek. Soms langer dan anders. Bedenk dat er wettelijke regelingen bestaan die ervoor zorgen dat je thuis kunt blijven om voor je kind te zorgen.

De overheid heeft hiervoor verschillende verlofregelingen opgesteld:

1. Calamiteitenverlof
2. Kortdurend zorgverlof
3. Langdurend zorgverlof

Daarnaast bestaat er een algemeen zorgverlof voor kinderen, namelijk het ouderschapsverlof. Om dit op te nemen, hoeft je kind niet ziek te zijn. Het principe achter dit verlof is dat je in staat wordt gesteld om vrije dagen op te nemen voor de zorg van je kind. Bijvoorbeeld als je kind naar het consultatiebureau moet of naar de tandarts. Andere voorbeelden zijn schoolreisjes of schoolkamp. 

4.  Ouderschapsverlof

1. Calamiteitenverlof
Als je onverwacht direct vrij moet nemen, kom je in aanmerking voor calamiteitenverlof.  Bijvoorbeeld als je kind plotseling ziek wordt, maar ook als je waterleiding is gesprongen.

In principe betaalt je werkgever je salaris door tijdens je calamiteitenverlof. Het kan zijn dat er in je CAO of met de ondernemingsraad andere afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld dat je calamiteitenverlof gecompenseerd moet worden met je (extra) vakantiedagen. Dit mag je werkgever overigens niet zonder jouw toestemming doen. Informeer bij je werkgever welke afspraken er gelden.

Voorbeelden van calamiteitenverlof:
• Er is een sterfgeval in de familie.
• Je hebt plotseling een ziek familielid.
• Je waterleiding is gesprongen en nu moet je een loodgieter regelen.
• Je partner bevalt.
• Je moet aangifte doen van de geboorte van je kind.

Voor meer informatie zie: www.szw.nl.

 

2. Kortdurend zorgverlof

Je kind kan langer dan een dag ziek zijn. In dat geval kun je gebruik maken van het kortdurend zorgverlof. Het moet wel zo zijn dat je de enige bent die jouw kind op dat moment kan verzorgen.

Ook als pleegouder kom je in aanmerking voor zorgverlof. Wel moet de pleegouder op hetzelfde adres wonen als het zieke kind.

Als je fulltime werkt (40 uur per week), mag je per 12 maanden maximaal 10 dagen zorgverlof opnemen. Als je 32 uur per week werkt, heb je recht op 8 dagen verlof. De formule is 2x het aantal werkuren per week.

Doktersbriefje
Je werkgever mag je achteraf om een doktersverklaring of -nota vragen.

Doorbetaling van het salaris
Je krijgt minimaal 70% van je salaris of minimaal het minimuminkomen doorbetaald. Per sector, ondernemingsraad of CAO kan dit verschillen. Vraag je werkgever hoe het bij jullie zit. Vergeet trouwens niet om de veranderingen in je inkomsten door te geven aan de belastingdienst.
 
Voor meer informatie zie: www.szw.nl.

 

3. Langdurend zorgverlof
Het kan zijn dat je kind ernstig ziek is. Je kunt hiervoor langdurend zorgverlof opnemen. Een voorwaarde is wel dat je kind levensbedreigend ziek is. Dit houdt in dat het leven van je kind op korte termijn ernstig in gevaar is. 
Per jaar heb je recht op 12 weken langdurend zorgverlof met maximaal de helft van het aantal uren dat je werkt. Het verlof eindigt als:

• de duur van het verlof is verstreken;
• als de persoon voor wie je het verlof hebt opgenomen niet langer levensbedreigend ziek is;
• als de persoon voor wie je het verlof hebt opgenomen, overlijdt.


Geen doorbetaald verlof
Bij langdurend verlof word je in principe alleen uitbetaald voor de uren die je werkt. In je CAO kan een ruimhartigere afspraak hierover zijn gemaakt. De CAO-afspraken of die van de ondernemingsraad zijn dan geldig.

Voor meer informatie zie: www.szw.nl.


4. Ouderschapsverlof

Je hebt recht op onbetaald ouderschapsverlof als je minstens een jaar in dienst bent bij je huidige werkgever en een kind onder de 8 jaar verzorgt. Per kind geldt de volgende standaardregeling: 13x de wekelijkse arbeidsduur gedurende 6 maanden aaneengesloten. Het is gebruikelijk dat je niet meer dan de helft van de arbeidsuren per week opneemt.

Voorbeeld:

Je hebt een 32-urige werkweek.

32 uur x 13 = 416 uren.

Gedurende 6 maanden lang heb je recht op 16 uur per week onbetaald ouderschapsverlof. Je werkt dan 6 maanden lang 16 uur per week.

Andere spreiding van het ouderschapsverlof
Met je werkgever kun je ook afspreken om niet 6 maanden aaneengesloten ouderschapsverlof op te nemen. Een andere verdeling is ook mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld:

• meer uren verlof per week opnemen (bijvoorbeeld voltijdsverlof);
• het ouderschapsverlof over een langere periode dan 6 maanden uitsmeren (mogelijk totdat je kind 8 jaar wordt);
• het verlof opsplitsen in 2 of 3 gedeelten. Elk gedeelte moet minimaal een maand duren.

Let op! Als je eenmaal met je werkgever de spreiding van het verlof hebt vastgelegd, kun je hier niet meer van afwijken. Wanneer je het verlof afbreekt, kun je dat later niet alsnog opnemen.

Voor meer informatie zie: www.szw.nl

Ouderschapsverlofkorting en de belasting
Als je gebruik maakt van het ouderschapsverlof, kom je in aanmerking voor ouderschapsverlofkorting bij je belastingaangifte. Voorwaarde is dat je deelneemt aan de levensloopregeling bij je werkgever. Op een speciaal geopende rekening moet je dan wel een bedrag storten. Ook moet je over een ouderschapsverlofverklaring van je werkgever beschikken. Bewaar deze dus goed.

Voor meer informatie en een berekening van de korting zie:  www.belastingdienst.nl 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.