Als jouw omgangsregeling niet werkt

Elke omgangsregeling valt en staat met de communicatie tussen beide ouders. Als jij moeizaam contact hebt met je ex-partner, is de kans op een succesvolle omgangsregeling beduidend kleiner dan wanneer jullie allebei prettig en respectvol met elkaar omgaan.

Een omgangregeling die niet werkt, zorgt voor veel onrust bij kinderen. Maar evengoed kan het jou ook frustreren.

Als je omgangsregeling niet werkt, kan dat komen doordat:
1. jij of je ex zich niet houdt aan de gemaakte afspraken;
2. jij of je ex verhuist naar een ander deel van het land;
3. jullie omgangsvorm niet werkt voor de kinderen;
4. de behoeften van de kinderen veranderen omdat ze ouder worden.

1. Jij of je ex houdt zich niet aan de gemaakte afspraken
Het kan natuurlijk best eens gebeuren dat je in goed overleg een afspraak moet verschuiven. Maar het kan ook gebeuren dat de omgangsregeling als middel wordt ingezet voor de ‘strijd’ tussen jou en je ex.

Bijvoorbeeld als er afspraken worden gemaakt in de tijd van de andere ouder. Of als de kinderen later worden teruggebracht dan afgesproken zonder dat er eerst even overlegd is. Ook gebeurt het soms dat één van jullie beweert dat de kinderen niet kunnen komen wegens ziekte, terwijl daar geen sprake van is.

Welke redenen dan ook; het levert frustraties en irritaties op. En vaak wordt het van kwaad tot erger. Met als gevolg dat de afgesproken omgangsregeling niet de nodige regelmaat en structuur biedt voor zowel ouders én kind(eren).

Hoe ga je hiermee om?
• Definieer het probleem. Gaat het echt alleen om het niet nakomen van de afspraken? Wordt er van  tevoren niet gebeld om te overleggen? Worden gemaakte afspraken vaak ‘vergeten’?
• Als je op redelijk goede voet staat met je ex partner, ga dan een gesprek aan. Val hem of haar daarbij niet aan, maar vraag naar de reden waarom afspraken niet worden nagekomen of waarom ze steeds wijzigen. Nogmaals, het niet nakomen van afspraken is vaak het resultaat van een dieper liggend motief. Wanneer dit het geval is, zul je dat probleem eerst moeten aanpakken.
• Komen jullie er met elkaar niet uit en wil je niet terug naar de mediator of  advocaat, vraag dan een kennis die jullie beiden vertrouwen om samen met jullie over het probleem te praten. Let wel, ook dit werkt alleen als jullie er beiden moeite voor willen doen!
• In de meeste echtscheidingsconvenanten is een clausule opgenomen over het nakomen van de gemaakte afspraken. Houdt één van beiden zich hier niet aan, dan kun je de mediator of advocaat opnieuw inschakelen. Voordat je hiertoe besluit, kun je dit beter eerst aan je ex voorleggen. Als hij of zij weigert, kun je zelf naar de mediator stappen en je ex laten uitnodigen door de mediator.

Direct naar de rechter stappen is niet mogelijk. Deze zal je altijd (terug)verwijzen naar een mediator om op die manier het geschil op te lossen.

2. Jij of je ex verhuist naar een ander deel van het land
Als jullie gekozen hebben voor een co-ouderschap is het noodzakelijk dat jullie in een straal van maximaal 7 kilometer bij elkaar in de buurt wonen. Als jij of je ex verhuist naar een nieuwe woning buiten een straal van 7 kilometer, is het in stand houden van een co-ouderschap praktisch onmogelijk.

Een verhuizing heeft ook gevolgen voor kinderen. Hierdoor zullen ze één van hun ouders minder vaak zien. Bovendien ervaart de ouder bij wie de kinderen wonen, meer druk en zorg. Daarnaast heeft een verhuizing ook nog eens invloed op de financiële aspecten. Denk hierbij aan de (verhoging) van de kinderalimentatie / partneralimentatie, kinderbijslag, ziektekostenverzekering e.d.

Als jullie er samen uitkomen is dat natuurlijk prima. Jullie mogen altijd in goed onderling overleg het ouderschapsplan aanpassen.

Wijzigingen in de alimentatie kun je overigens het beste laten uitwerken door een mediator/bemiddelaar.


3. Jullie omgangsvorm werkt niet voor de kinderen
Hoe flexibel kinderen ook zijn, soms werkt een bepaalde omgangsregeling niet. Door alle veranderingen kunnen kinderen uit hun doen raken en het moeilijk vinden om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

Omgangsregeling
In plaats van hun beide ouders iedere dag te zien, zien zij hun vader of moeder nu om en om, bijvoorbeeld eens in de twee weken. Ze kunnen de andere ouder erg missen.

Hoe los je dit op?
• Jij en je ex-partner kunnen de kinderen regelmatig bellen als ze bij de andere ouder zijn.
• Probeer ze van school te halen of bijvoorbeeld naar zwemles te brengen op het moment dat ze bij de andere ouder zijn (wel in overleg natuurlijk).
• In het uiterste geval kun je de omgangsregeling aanpassen zodat de kinderen vaker bij de andere ouder is, bijvoorbeeld op een vaste avond in de week.

Co-ouderschap
Als jullie een co-ouderschap hebben afgesproken, zien de kinderen hun vader en moeder gemiddeld evenveel. Daartegenover staat dat deze regeling voor onrust kan zorgen. Jullie kinderen hebben niet één, maar twee huizen.

Het continu verhuizen en slepen met spullen vraagt veel van kinderen. Ze moeten telkens weer wennen aan een nieuwe omgeving. Als dat niet lukt, kunnen hun schoolprestaties en sociale ontwikkeling eronder gaan leiden. Co-ouderschap is daarom niet geschikt voor ieder kind.

Hoe los je dit op?
• Praat erover met je ex-partner. Goed contact is sowieso essentieel als jullie tot een co-ouderschap besloten hebben. Soms helpt het om samen met een kinderpsycholoog/mediator te kijken hoe jullie hier als ouders mee om kunnen gaan. Misschien dat kleine aanpassingen binnen jullie ouderschapsplan voor meer rust en structuur zorgen. Vraag ook de kinderen wat zij graag zouden willen in de huidige situatie. Zij komen vaak met verrassende en goed werkbare oplossingen.
• Als kleine aanpassingen niet werken, kunnen jullie overwegen het co-ouderschap om te zetten in een reguliere omgangsregeling.


4. De behoeften van de kinderen veranderen omdat ze ouder worden
Naarmate je kinderen ouder worden, veranderen ook hun behoeftes. Bovendien worden ze zelfstandiger en mobieler.

Het kan dan zijn dat je zoon of dochter aangeeft meer of juist minder tijd te willen doorbrengen bij de andere ouder. Probeer hun wensen zoveel mogelijk te respecteren.

Als kinderen 12 jaar worden, mogen ze nog niet zelf beslissen bij welke ouder ze gaan wonen. Wel kan de rechter naar hun wensen vragen. De rechter doet vervolgens over de bestaande situatie een uitspraak die gebaseerd is op zowel de wensen van de ouders als het kind.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.