Scheiding en pensioenrecht

De verdeling van het ouderdomspensioen is wettelijk geregeld. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan, dus het is belangrijk om je erin te verdiepen ťn om het tijdig te regelen.

Bij een scheiding wordt het ouderdomspensioen verdeeld tussen de ex-partners. Dat wordt verevening van pensioenrechten genoemd.
Beide ex-partners hebben volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) recht op de helft van het huwelijksouderdomspensioen. Het gaat om het ouderdomspensioen dat tijdens je huwelijkse staat is opgebouwd. Beide ex-partners krijgen hun deel van het pensioen apart uitbetaald door de pensioenmaatschappij. De rechter hoeft hierover geen beslissing te nemen.

 

Vereveningsplichtige en vereveningsgerechtigde
In de wet wordt degene die pensioen heeft opgebouwd vereveningsplichtige genoemd en degene die niet zelf pensioen heeft opgebouwd vereveningsgerechtigde.

 

Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?
In de wet is een standaardverdeling van pensioen bij een scheiding opgenomen. Daarbij krijgen jij en je ex-partner, zolang jullie in leven zijn, allebei de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de huwelijksjaren is opgebouwd. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd was in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

Andere verdeling
Wil je geen standaardverdeling, dan kun je samen met je ex-partner een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Bijvoorbeeld zestig procent voor de ene partner en veertig procent voor de andere partner. Je moet deze afspraken dan wel vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Geen verdeling
Je bent niet verplicht het ouderdomspensioen te verdelen bij een scheiding. Je kunt er samen ook voor kiezen om het pensioen niet verdelen. In dat geval hoef je je scheiding niet te melden bij de pensioenmaatschappij. Je moet deze afspraak wél vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Voor hulp en advies kun je terecht bij je notaris of advocaat.

Conversie
Je kunt ook kiezen voor conversie van het ouderdomspensioen. Bij conversie wordt het ouderdomspensioen van de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, voorgoed omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor beide partners. De ex-partner die het pensioen niet heeft opgebouwd, heeft nu een eigen aanspraak op het ouderdomspensioen. Dat heeft voordelen, bijvoorbeeld bij overlijden van je ex-partner.

Ex-partner overlijdt
Als één van beide ex-partners overlijdt, verandert de situatie als volgt:
Overlijdt de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, dan krijgt de overlevende ex-partner geen deel meer van het ouderdomspensioen. Meestal is er dan recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Overlijdt je ex-partner voor de pensioendatum, dan wordt er helemaal geen ouderdomspensioen uitgekeerd.

Overlijdt de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, dan krijgt de ander weer het volledige ouderdomspensioen. Als er conversie heeft plaatsgevonden, verandert de situatie voor de ex-partner niet als de andere ex-partner overlijdt. In dat geval behoudt de overlevende ex-partner het eigen recht op ouderdomspensioen.

 

Aanmelding binnen twee jaar
Zorg ervoor dat je de pensioenverdeling binnen twee jaar regelt. Daarvoor moet je een speciaal formulier ‘Mededeling van scheiding’ invullen en opsturen naar de pensioenmaatschappij. Dit formulier is verkrijgbaar bij je advocaat, maar je kunt het ook downloaden op www.postbus51.nl.

Als je het formulier niet binnen twee jaar na de scheiding opstuurt, vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling aan degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. De pensioenmaatschappij hoeft het verzoek niet meer in behandeling te nemen. De Wet bepaalt echter dat de ex-partner wel het recht op heeft op een deel van het pensioen. Degene die het pensioen heeft opgebouwd, moet dit dan rechtstreeks aan de ex-partner betalen. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met je advocaat of mediator.


Kosten verdelen pensioen
De pensioenmaatschappij mag de kosten voor de pensioenverdeling aan beide ex-partners in rekening brengen. Wil je de hoogte van het bedrag weten, dan kun je dat informeren bij de betreffende maatschappij.

 

Moment van uitbetaling
Je hebt recht op uitbetaling van het pensioen van je ex-partner als deze de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Alleen als je gekozen hebt voor conversie, kan hiervan afgeweken worden.

 

Geen verdeling (drempelbedrag)
Niet altijd wordt het pensioen verdeeld. In de wet staat een ondergrens voor de uitbetaling door de pensioenmaatschappij. Je hebt geen recht op pensioenverevening als het door de pensioenmaatschappij uit te keren bedrag lager is dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag is vanaf 1 januari 2008 vastgesteld op 406,44 euro bruto per jaar. Het bedrag dat de pensioenuitvoerder zou moeten betalen aan de ex-partner die zelf het pensioen niet heeft opgebouwd, moet op het tijdstip van scheiding dus meer zijn dan het drempelbedrag.

  

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.